Hoofdstraat t.h.v. St. Jansschool
  Hoofdstraat ter hoogte van de St. Jansschool (nu Gebrookerplein)
 
 

Foto en video

Historie en heemkennis

Genealogie/stamboomonderzoek

Woonomgeving en gebouwen

Straatnamen

Verenigingsblad/redactiewerk

Educatieve activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 2 november 2014Werkgroepen

We zijn een vereniging met leden, van wie een groot deel lid is geworden om zelf de handen uit de mouwen te  steken. Veel leden hebben bij hun aanmelding als lid al aangegeven waar ze belangstelling voor hebben.

Daarom zijn we direct na de oprichting van start gegaan met werkgroepbijeenkomsten waarop iedereen, die in een bepaald onderwerp geïnteresseerd is van gedachten kan wisselen met andere leden, die ook in het onderwerp van de werkgroep geïnteresseerd zijn.

We hebben werkgroepen geformeerd rond de volgende onderwerpen:

1. Foto en video………………
De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van beeldmateriaal van het dorp Hoensbroek en het leven van zijn bewoners. Het gaat daarbij zowel om historisch materiaal als ook om het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen die nu plaatsvinden.
Motto daarbij is: "het heden is het verleden van de toekomst". De werkgroep ziet zichzelf vooral ondersteunend naar de andere werkgroepen. Geprobeerd wordt de producten van de andere werkgroepen van passende illustratie te voorzien. Op het ogenblik wordt gewerkt aan de inventarisatie van het vele foto- en videomateriaal, dat we hebben gekregen vanuit alle hoeken.Hiermee is de werkgroep bezig o.a. in digitale vorm een archief van beeldmateriaal op te zetten. Daarnaast zijn enkele leden bezig om met beeld en geluid een digitale wandeling door Hoensbroek te ontwikkelen. Dit project zal over enige tijd resulteren in een DVD met een digitale tocht door Hoensbroeks heden en verleden.
Bijeenkomsten: de werkgroep vergadert iedere 3e woensdag van de maand.
terug naar boven

2. Historie en heemkennis……………..
Na een kennismaking in de eerste bijeenkomst van de werkgroep op woensdag 10 oktober 2007 zijn enkele leden van de werkgroep aan de slag gegaan met een onderzoek naar de inwoners van Hoensbroek, die in de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Doel van het onderzoek was een correcte en volledige namenlijst samen te stellen, die gebruikt zou kunnen worden voor een herdenkingsplaquette bij het oorlogsmonument op de hoek van de Markt en de Hoofdstraat. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat dit onderzoek met de onthulling van de plaquette op 4 mei 2008 zou kunnen worden afgerond. Maar allengs bleek, dat het onderzoek veel meer tijd dan gedacht in beslag neemt. Het onderzoek wordt daarom nu verder voortgezet totdat het op een goede en volledige manier kan worden afgesloten.
Bijeenkomsten: de werkgroep vergadert in principe iedere 2e woensdag van de maand.
terug naar boven
      
3. Genealogie/stamboomonderzoek…...................
De werkgroep houdt zich bezig met het doen van stamboomonderzoek naar Hoensbroekse families; soms zelfstandig, soms ter ondersteuning van de activiteiten van andere werkgroepen. Naast de uitwisseling van gegevens tussen de individuele leden van de werkgroep zijn we nu gestart met een 2-tal langlopende projekten:
1. de completering van de Hoensbroekse Doop-, Trouw- en Begraafregisters (de 'klappers' of DTB-registers)
2. een inventarisatie van de Hoensbroekse bebouwing en de eigenaars ervan bij de start van het kadaster in 1841. Vervolgens zal worden nagegaan welke van deze gebouwen er nu nog zijn. En dat zal het vertrekpunt vormen voor een genealogische zoektocht naar de families, die er in 1841 woonden of eigenaar van waren. Ook hiermee kunnen we nog jaren vooruit.
3. bij de opening van de spoorlijn naar Heerlen in 1896 werd een foto gemaakt van de toenmalige Harmonie St. Caecilia. Het is de oudst bekende foto van de harmonie. De namen van het grootste deel van de leden, die erop staan zijn bekend. Enkele leden van de werkgroep zijn bezig het verhaal achter deze mensen te achterhalen en uit te werken.
Bijeenkomsten: deze werkgroep komt bijeen op iedere 1e woensdag van de maand in onze verenigingsruimte aan de Schuinstraat 2a, bij de speeltuin van Mariagewanden.
terug naar boven

4. Woonomgeving en gebouwen…….........
Het doel van de werkgroep is het doen van onderzoek naar het ontstaan en de geschiedenis van beeldbepalende en oude gebouwen (huizen en boerderijen) en de bewoners daarvan. Maar ook kerken en scholen en andere openbare gebouwen krijgen aandacht. Een van de leden van de werkgroep is gestart met een onderzoek naar de kruiswegstaties in de 5 Hoensbroekse kerken. Hij is begonnen met de kruiswegstaties van Jean Thoolen in de grote St. Jan. Ook wordt aandacht besteed aan de woonomgeving zoals straten en pleinen, maar ook kruisen en kapellen.
De resultaten van deze onderzoekingen worden in de vorm van publikaties of in een presentatie gepubliceerd.
Bijeenkomsten: tot nader order vinden er geen bijeenkomsten van de werkgroep plaats.
terug naar boven

5. Straatnamen……………… 
Doel van deze werkgroep is het doen van onderzoek naar de ontstaan en de betekenis van de straatnamen in Hoensbroek. Bernhard Grothues heeft hier al eerder veel onderzoek naar gedaan en er veel materiaal over verzameld, dat nu bij Rijckheyt in Heerlen is ondergebracht. Inmiddels heeft dit geleid tot een eerste versie van een Hoensbroeks straatnamenoverzicht.
Bijeenkomsten: de werkgroep komt in afwachting van de gereedkoming van het Hoensbroekse deel van het Heerlens straatnamenboek voorlopig niet bijeen.
terug naar boven

6. Verenigingsblad/redactiewerk……….........
Het doel van de werkgroep is het uitgeven van een verenigingsblad en het verzorgen van het redactiewerk voor publicaties en presentaties. Voorlopig is de uitgavefrequentie van het verenigingsblad bepaald op drie maal per jaar. Het blad wordt opgemaakt in A5 formaat, zwart-wit gedrukt en met een kaft in kleurendruk.
Naast de redaktie van het verenigingsblad houdt deze werkgroep zich ook bezig met de redactie van de website, de publikaties van de vereniging en met de verenigings-PR.
Bijeenkomsten: de werkgroep vergadert iedere 4e dinsdag van de maand.
terug naar boven

7. Schutterij en verenigingen
In de loop van 2009 kwam allerlei materiaal van de in 1939 opgeheven Hoensbroekseschutterij St. Sebastianus, zoals het originele vaandel en een flinke hoeveelheid koningszilver onverwachts boven tevoorschijn.Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar reeds verdwenen en nog steeds bestaande verenigingen.

Iedereen, die voor een van deze onderwerpen belangstelling heeft is van harte welkom bij de bijeenkomsten van de werkgroepen in onze verenigingsruimte aan de Schuinstraat 2a, bij de speeltuin van Mariagewanden. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Alleen de bijeenkomsten van de werkgroep verenigingsblad beginnen altijd om 19.00 uur.

Educatieve activiteiten
Hoewel we hiervoor op dit ogenblik nog geen aparte werkgroep hebben opgericht zal in het komende jaar zeker ook aandacht uitgaan naar educatieve activiteiten.
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het organiseren van begeleide wandelingen door Hoensbroek. En ook de kontakten met de scholen in Hoensbroek zijn in dit verband erg belangrijk. Aktiviteiten, met beeld en geluid, over de historie van Hoensbroek passen daar natuurlijk prima in. In hoeverre we dat in het komende jaar al gestalte kunnen geven zal nog verder besproken en bekeken moeten worden. En omdat het om arbeidsintensieve activiteiten gaat het zal uiteindelijke resultaat ook afhangen van de inzet van de leden hierbij. Wie hierbij wil meehelpen is van harte welkom en kan zich melden bij het secretariaat.
terug naar boven