JAARVERSLAG 2017


Inleiding

Ook in het 10e jaar van het bestaan van onze vereniging hebben we, net als in de jaren daarvóór, ons bestaansrecht opnieuw bewezen door de constante belangstelling van leden en buitenstaanders voor onze activiteiten, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Door overlijden en enkele opzeggingen hebben we dit jaar helaas een aantal van onze leden verloren waardoor er sprake was van een kleiner ledenaantal t.o.v. het voorgaande jaar. Per 31 december 2017 telde onze vereniging 221 leden; tegenover 238 leden aan het begin van dit verenigingsjaar.


Bestuur

Volgens het rooster van aftreden waren voorzitter Jan Bus en bestuurslid Henri Peters aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar en werden in de jaarvergadering bij acclamatie voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen. Daardoor bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd en zag er als volgt uit: voorzitter: Jan Bus secretaris: Wim Kortekaas penningmeester: Hein Giesen bestuursleden: Han Ruyters, Piet Meessen en Els Ermers-Pijls en Henri Peters. Met uitzondering van de maand augustus vergaderde het bestuur iedere maand. Als dat mogelijk was gebeurde dat altijd op de eerste maandag en als dat niet mogelijk bleek, bijvoorbeeld vanwege 2e Paas- of Pinksterdag of anderszins vonden de vergaderingen plaats op de daaropvolgende maandag. De voorzitter en de penningmeester namen gedurende het jaar een enkele keer deel aan het overleg van heemkundeverenigingen in Parkstad.


Verenigingsruimte

Onze vereniging beschikt sinds augustus 2010 over een verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a, waar sindsdien alle bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen plaatsvinden. Alleen voor de gebeurtenissen, waarbij het bezoekersaantal te groot is voor ons gebouw maken we gebruik van ruimte elders. Voor de jaarvergadering, die op 23 maart van dit jaar plaatsvond en de jubileumbijeenkomst op 29 november werd gebruik gemaakt van de zaal van Amicitia aan de Markt.


Werkgroepen

Met uitzondering van de maanden juli en augustus vonden in principe de werkgroepbijeenkomsten plaats op de woensdagavonden in ons verenigingslokaal. Tot aan het begin van dit jaar vonden de bijeenkomsten van de werkgroep redactie 1x per maand op de dinsdagmiddag plaats. Daarna gebeurde dat op de woensdagmiddag. De bijeenkomsten staan open voor alle leden, die in het onderwerp van de werkgroep geïnteresseerd zijn. In principe is ons verenigingslokaal in ieder geval iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur voor belangstellende leden (maar ook niet-leden) geopend. Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven, dat dit mogelijk is dankzij de inzet van ons lid Frits Bruens, die er telkens weer voor zorgt, dat op de woensdagavonden het lokaal geopend is, de verwarming tijdig op temperatuur is en er koffie of thee is.

Placeholder imageIn de werkgroep historie zet Jan v.d. Berg na het overlijden van Hans Heltzel het 9 jaar geleden begonnen onderzoek naar de Hoensbroekse slachtoffers van oorlogsgeweld in WO II nu alleen voort. Het deel van dit onderzoek, dat zich richtte op de lotgevallen van voor de Joodse bewoners van Hoensbroek en de Joodse onderduikers, die in WO II in Hoensbroek een schuilplaats hebben gevonden, is eind 2016 afgerond met de publicatie van het boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’. Daarna zijn er nog aanvullingen op dit boek bij Jan v.d. Berg binnengekomen, die in de loop van 2018 in ons verenigingsblad en de website gepubliceerd zullen worden.

De werkgroep genealogie kwam maandelijks (m.u.v. de zomerperiode) bijeen op de eerste woensdag van de maand. De leden van de werkgroep hebben zich ook dit jaar voornamelijk beziggehouden met de onderlinge uitwisseling van gegevens en materiaal, dat men zelf al eerder had verzameld. Het is mogelijk voor andere leden en ook niet-leden, die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis om een beroep te doen op de expertise van de leden van deze werkgroep. Men is van harte welkom op de bijeenkomsten op de eerste woensdag van de maand in ons verenigingslokaal.

De werkgroep foto/video heeft ook in het afgelopen jaar zich beziggehouden het al beschikbare en ook het nieuwe materiaal, dat steeds weer blijft binnenkomen, te inventariseren, te beschrijven en te catalogiseren. Waar dat nodig is wordt een bijdrage geleverd aan activiteiten en publicaties van de vereniging.

De voornaamste taak van de werkgroep redactie was gedurende dit verslagjaar de uitgave van een 3-tal nummers van het verenigingsblad ‘Oos Gebrook’, dat onder de leden en onze relaties wordt verspreid. Maar ook buiten de vereniging is er voor dit blad belangstelling, waardoor ook buitenstaanders zich melden voor exemplaren van dit blad. Dankzij de ondersteuning van een groot aantal sponsors en adverteerders was het ook dit jaar mogelijk een door omslag en inhoud aantrekkelijk ogend blad uit te geven.

De werkgroep verenigingen: ligt vooralsnog bij gebrek aan actieve leden stil.


Activiteiten en bijeenkomsten

Gedurende het jaar zijn er door de vereniging als geheel en door individuele leden ook buiten werkgroepverband diverse activiteiten georganiseerd of werd een bijdrage geleverd aan anderen in Hoensbroek.

De eerste bijeenkomst in die serie activiteiten was de inmiddels tot een traditie uitgegroeide Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a. Ook nu weer mochten we een kleine 30 leden begroeten en konden we samen met hen het glas heffen op een voorspoedig 2017.

Jaarvergadering 2017
Net als vorig jaar bezochten weer bijna 40 leden onze jaarvergadering; om precies te zijn: 39 leden tekenden de presentielijst. De bijeenkomst verliep zoals gebruikelijk op rolletjes en de verslagen van de secretaris en van de penningmeester werden zonder noemenswaardig commentaar aanvaard. En vervolgens werd ook de rest van de agenda in een vlot tempo afgewerkt. In de kascontrolecommissie werden de heren L. Schoonbroodt en R. van Hoof gekozen. Voorzitter Jan Bus en bestuurslid Henri Peters waren aan de beurt om af te treden. Beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden zonder tegenkandidaten in hun functie herkozen. Daarna ontvouwde de voorzitter een aantal plannen en ideeën voor in 2017 uit te voeren activiteiten. Afgesproken werd deze nader uit te werken en in de loop van het jaar aan de leden voor te leggen. Rond 20.00 uur kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten, waarna de heer Sjef Maas, voormalig bedrijfsarchivaris van ‘Ons Limburg’, een presentatie verzorgde over ‘De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek’.

Dodenherdenking op 4 mei
Placeholder imageVoor de tweede keer nam dit jaar de heemkundevereniging deel aan de jaarlijkse dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument bij de kleine St. Jan, waar ook vele leden acte de présence gaven. Namens bestuur en leden legden bestuurslid Henri Peters en secretaris Wim Kortekaas een bloemstuk bij het monument, nadat eerder op de dag ook bij de oorlogsgraven op het kerkhof tegenover de grote St. Jan bloemen waren gelegd.

Excursie naar de basiliek in Meerssen
Op vrijdagmiddag 9 juni bezochten we met bijna 40 leden de basiliek van Meerssen, een der mooiste kerken van Zuid-Limburg. Placeholder imageOnder leiding van een bekwame gids kregen we daar een zeer interessante rondleiding door de kerk en over het omringende terrein, waar ook de graven van grootindustrieel Petrus Regout en zijn nazaten zijn te vinden. De rondleiding duurde ruim een uur en daarna sloten we deze af met een kop koffie en ’n lekker stukje Limburgse vlaai in het tegenover de kerk gelegen café ‘De Keizer’.

Presentatie nieuw boek ‘De Hoofdstraat, van ’t Kruis tot het kasteel’
Op woensdag 15 november vond om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Hoofdstraat de presentatie plaats van de tweede geheel herziene druk van dit boek, dat door Hein Giesen en Hein Bisschops is samengesteld. De eerste exemplaren ervan werden uitgereikt aan de Heerlense wethouder van Cultuur, Barry Braeken en aan de vertegenwoordiger van de Hoensbroekse winkeliersvereniging.

Jubileumvergadering
Onder zeer grote belangstelling vond op 29 november in Hotel-Café Amicitia de viering van ons tweede bestaanslustrum plaats. De bijeenkomst begon met een mooie, goed verzorgde koffietafel voor onze leden met hun partner. Hierna zou de bijeenkomst voortgezet worden met een presentatie door de heer Bronzwaer uit Maastricht over Max graaf Marchant et d’Ansembourg uit Amstenrade, die in de Tweede Wereldoorlog voor de NSB gouverneur van Limburg was. Helaas kwam hij niet, omdat hij ons mis liep bij het ophalen op het station. Gelukkig werd het ontstane ‘gat’ in het programma door Hein Giesen tot grote vreugde van en met kreten van herkenning bij de aanwezigen gevuld met een (nog niet helemaal complete) presentatie over Nieuw-Lotbroek vroeger. En daarmee kwam alles nog goed.

 

NIEUWS

Placeholder image

Fotopresentatie "Nieuw Lotbroek" op donderdag 29 november a.s.
Op donderdagavond 29 november a.s. houdt de Heemkundevereniging Hoensbroek een fotolezing over de buurt Nieuw Lotbroek in de kantine van voetbalclub FC Hoensbroek.....

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....