AKTIVITEITENPLAN 2019


Doel

De vereniging heeft in het algemeen, conform art. 1 van de statuten, als doel het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek.


Activiteiten

In 2019 geven wij, net als in de voorgaande jaren sinds 2007, aan deze doelstelling uitvoering door de volgende activiteiten:

1. onderzoek naar de historie van Hoensbroek in de breedste zin. Zodra daarvoor aanleiding is en het onderzoek voldoende en geschikt materiaal heeft opgeleverd worden de resultaten gepubliceerd middels de uitgave van boeken en brochures. In november 2017 heeft dit geresulteerd in een geheel herziene uitgave van een publicatie over de Hoofdstraat. Verder vindt al enige tijd door enkele leden van onze vereniging onderzoek plaats naar de Hoensbroekse inwoners, die als gevolg van oorlogsgeweld in WO II zijn omgekomen. Dit is een langlopend project, waarvan de eerste resultaten in het laatste kwartaal van 2018 gepubliceerd zijn op onze website. In 2019 zullen de overige 135 verhalen groepsgewijs gepubliceerd worden op onze website. Verder is gewerkt aan een aanvulling op de publicatie over de Joodse onderduikers in Hoensbroek in de Tweede Wereldoorlog, die eind 2016 het licht zag. In de loop van 2018 zijn de resultaten hiervan gepubliceerd in ns verenigingsblad en op onze website.

2. het organiseren van heemkundeavonden voor onze leden, die (soms tegen een kleine vergoeding voor buitenstaanders) ook toegankelijk zijn voor andere belangstellenden. Op woensdag 27 maart zal mevrouw Anne Schreuders-Derks van het Museum van de Vrouw in Echt een presentatie verzorgen over het onderwerp “Trouwrituelen”. Het is de bedoeling om in de loop van 2019 nog tenminste één van dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten vinden telkens, vanwege de massale belangstelling, plaats in Amicitia op de Markt in Hoensbroek.

3. het houden (ook op aanvraag) van spreekbeurten en presentaties.

4. de uitgave van een verenigingsblad “Oos Gebrook” in een oplage van 325 exemplaren. Het blad verschijnt 3x per jaar en wordt aan alle leden toegestuurd.

5. de organisatie van werkgroepen, waaraan door onze leden kan worden deelgenomen. We hebben de volgende werkgroepen:
  • werkgroep foto en video: verzamelen, inventariseren en digitaliseren van foto/video- en ander beeldmateriaal;
  • werkgroep genealogie: genealogisch onderzoek doen naar Hoensbroekse bewoners; het verzamelen van bid- en andere herdenkingsprentjes en de ondersteuning van degenen, die een beroep doen op onze vereniging in hun onderzoek naar hun familiegeschiedenis en ook het maandelijks houden van een genealogisch spreekuur;
  • werkgroep WO II: verzamelen en bewerken van materiaal over Hoensbroek in WO II;
  • werkgroep redactie: het samenstellen van ons verenigingsblad “Oos Gebrook”;
  • werkgroep standbeeld pastoor Röselaers: onderzoekt de mogelijkheden voor een standbeeld van pastoor Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939). We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier en prominente persoon, die van onschatbaar belang was voor de ontwikkeling van Hoensbroek (o.a. oprichting Woningvereniging Hoensbroek, behoud en restauratie kasteel Hoensbroek). In 2019 zullen de subsidieaanvragen bij een aantal fondsen verder worden afgerond en ingestuurd. Daarnaast zullen nieuwe activiteiten voor het verwerven van de benodigde financiële middelen worden ontwikkeld.

6. de instandhouding van ons verenigingsgebouw aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden. We houden daar onze bestuursvergaderingen en werkgroepbijeenkomsten en bewaren daar onze verzamelingen. Soms worden er kleine bijeenkomsten tot max. 20 personen gehouden zoals een presentatie of een spreekbeurt.

7. deelname aan activiteiten als de Dodenherdenking op 4 mei en het leggen van een krans bij die gelegenheid.

Op wie richten we ons/wie zijn onze doelgroepen?
De onderzoeksactiviteiten, de werkgroepen en ons verenigingsblad richten zich op c.q. worden uitgevoerd door onze leden. Waar nodig en mogelijk maken we daarbij gebruik van onze goede kontakten met collega-verenigingen in Parkstad en Historisch Goud.
De heemkundeavonden en de spreekbeurten/presentaties richten zich op een breder publiek. Iedere belangstellende is daarbij in principe welkom.
De deelname aan de activiteiten varieert, afhankelijk van de aard ervan en de doelgroep. Onderzoek gebeurt veelal individueel of in een kleine groep. Deelname aan de werkgroepen varieert per bijeenkomst van 4 tot soms meer dan 12 deelnemers. De deelname aan activiteiten, die zich op een groter publiek richten, zoals de heemkundeavonden en de presentaties, varieert afhankelijk van het onderwerp en de organisatie voor wie dit wordt gehouden van 25 tot meer dan 200 personen.

Contributie/bijdragen
De ledencontributie bedraagt € 15,00 per jaar. Niet-leden betalen € 2,00 entree voor de heemkundeavonden en we vragen voor presentaties voor anderen, afhankelijk van het soort organisatie voor wie dit plaatsvindt, een kleine bijdrage, die varieert van een vrije gave tot € 40,00.

NIEUWS

Placeholder image

Tussen kunst en kitsch in Hoensbroek?
Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Heemkundevereniging Hoensbroek tussen 18 uur en 19.30 uur ......

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....