kasteel Hoensbroek
  kasteel Hoensbroek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 5 april 2018Algemene informatie

Op woensdag 26 september 2007 werd de Heemkundevereniging Hoensbroek opgericht.
De verenigingingsstatuten, die door de ledenvergadering werden vastgesteld vindt u hier.
Tijdens deze bijeenkomst in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek werden de statuten van de vereniging vastgesteld door de leden en werd het eerste bestuur gekozen.
Inmiddels telt de vereniging ruim 200 leden en hebben er door hun inzet in de afgelopen jaren veel aktiviteiten plaatsgevonden. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat inmiddels een flink aantal publikaties het licht heeft gezien. Daarmee heeft de vereniging haar bestaansrecht bewezen en zich in Hoensbroek goed op de kaart gezet.

Doel van de vereniging:
het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek. Onder heemkunde verstaan we de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving.

Bestuur:
voorzitter:
Jan Bus, Houwerstraat 11, 6431 AL Hoensbroek
secretaris:
Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; secretaris@heemkundehoensbroek.nl
penningmeester:
Hein Giesen, G.B. van Hovellplein 12, 6432 HE Hoensbroek; penningmeester@heemkundehoensbroek.nl
bestuursleden:
Els Ermers-Pijls, Kloosterstraat 1, 6431 LV Hoensbroek
Han Ruyters, Vrouwjuttenstraat 10a, 3512 PS Utrecht
Piet Meessen, Mgr. Lebouillestraat 61, 6431 KJ Hoensbroek
Henri Peters, Slot Harenlaan 2, 6432 JP Hoensbroek

Lidmaatschap:
Als u lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat: Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; tel.: 045-5217721 of per e-mail: bij secretaris@heemkundehoensbroek.nl

U kunt hier een aanmeldformulier dowloaden (in Word-formaat), dat u ingevuld per post kunt terugsturen naar ons secretariaatsadres. U kunt het ook per e-mail sturen naar het secretariaat, waarna u van ons een ontvangstbevestiging ontvangt.

Contributie:
De contributie bedraagt slechts iets meer dan één euro per maand (€ 15,- per jaar) en kan zowel contant bij de penningmeester als via een bankoverschrijving voldaan worden op IBAN rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek o.v.v. 'contributie + jaar'.JAARVERSLAG 2017 EN AKTIVITEITENPLAN 2018

JAARVERSLAG 2017
Inleiding
Ook in het 10e jaar van het bestaan van onze vereniging hebben we, net als in de jaren daarvóór, ons bestaansrecht opnieuw bewezen door de constante belangstelling van leden en buitenstaanders voor onze activiteiten, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Door overlijden en enkele opzeggingen hebben we dit jaar helaas een aantal van onze leden verloren waardoor er sprake was van een kleiner ledenaantal t.o.v. het voorgaande jaar. Per 31 december 2017 telde onze vereniging 221 leden; tegenover 238 leden aan het begin van dit verenigingsjaar.

Bestuur
Volgens het rooster van aftreden waren voorzitter Jan Bus en bestuurslid Henri Peters aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar en werden in de jaarvergadering bij acclamatie voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen. Daardoor bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd en zag er als volgt uit: voorzitter: Jan Bus secretaris: Wim Kortekaas penningmeester: Hein Giesen bestuursleden: Han Ruyters, Piet Meessen en Els Ermers-Pijls en Henri Peters. Met uitzondering van de maand augustus vergaderde het bestuur iedere maand. Als dat mogelijk was gebeurde dat altijd op de eerste maandag en als dat niet mogelijk bleek, bijvoorbeeld vanwege 2e Paas- of Pinksterdag of anderszins vonden de vergaderingen plaats op de daaropvolgende maandag. De voorzitter en de penningmeester namen gedurende het jaar een enkele keer deel aan het overleg van heemkundeverenigingen in Parkstad.

Verenigingsruimte
Onze vereniging beschikt sinds augustus 2010 over een verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a, waar sindsdien alle bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen plaatsvinden. Alleen voor de gebeurtenissen, waarbij het bezoekersaantal te groot is voor ons gebouw maken we gebruik van ruimte elders. Voor de jaarvergadering, die op 23 maart van dit jaar plaatsvond en de jubileumbijeenkomst op 29 november werd gebruik gemaakt van de zaal van Amicitia aan de Markt.

Werkgroepen
Met uitzondering van de maanden juli en augustus vonden in principe de werkgroepbijeenkomsten plaats op de woensdagavonden in ons verenigingslokaal. Tot aan het begin van dit jaar vonden de bijeenkomsten van de werkgroep redactie 1x per maand op de dinsdagmiddag plaats. Daarna gebeurde dat op de woensdagmiddag. De bijeenkomsten staan open voor alle leden, die in het onderwerp van de werkgroep geïnteresseerd zijn. In principe is ons verenigingslokaal in ieder geval iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur voor belangstellende leden (maar ook niet-leden) geopend. Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven, dat dit mogelijk is dankzij de inzet van ons lid Frits Bruens, die er telkens weer voor zorgt, dat op de woensdagavonden het lokaal geopend is, de verwarming tijdig op temperatuur is en er koffie of thee is.

In de werkgroep historie zet Jan v.d. Berg na het overlijden van Hans Heltzel het 9 jaar geleden begonnen onderzoek naar de Hoensbroekse slachtoffers van oorlogsgeweld in WO II nu alleen voort. Het deel van dit onderzoek, dat zich richtte op de lotgevallen van voor de Joodse bewoners van Hoensbroek en de Joodse onderduikers, die in WO II in Hoensbroek een schuilplaats hebben gevonden, is eind 2016 afgerond met de publicatie van het boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’. Daarna zijn er nog aanvullingen op dit boek bij Jan v.d. Berg binnengekomen, die in de loop van 2018 ons verenigingsblad en de website gepubliceerd zullen worden.

De werkgroep genealogie kwam maandelijks (m.u.v. de zomerperiode) bijeen op de eerste woensdag van de maand. De leden van de werkgroep hebben zich ook dit jaar voornamelijk beziggehouden met de onderlinge uitwisseling van gegevens en materiaal, dat men zelf al eerder had verzameld. Het is mogelijk voor andere leden en ook niet-leden, die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis om een beroep te doen op de expertise van de leden van deze werkgroep. Men is van harte welkom op de bijeenkomsten op de eerste woensdag van de maand in ons verenigingslokaal.

De werkgroep foto/video heeft ook in het afgelopen jaar zich beziggehouden het al beschikbare en ook het nieuwe materiaal, dat steeds weer blijft binnenkomen, te inventariseren, te beschrijven en te catalogiseren. Waar dat nodig is wordt een bijdrage geleverd aan activiteiten en publicaties van de vereniging.

De voornaamste taak van de werkgroep redactie was ook gedurende dit verslagjaar de uitgave van een 3-tal nummers van ons verenigingsblad ‘Oos Gebrook’, dat onder de leden en onze relaties wordt verspreid. Maar ook buiten de vereniging is er voor dit blad belangstelling, waardoor ook buitenstaanders zich melden voor exemplaren van dit blad. Dankzij de ondersteuning van een groot aantal sponsors en adverteerders was het ook dit jaar mogelijk een door omslag en inhoud aantrekkelijk ogend blad uit te geven.

Activiteiten en bijeenkomsten
Gedurende het jaar zijn er door de vereniging als geheel en door individuele leden ook buiten werkgroepverband diverse activiteiten georganiseerd of werd een bijdrage geleverd aan anderen in Hoensbroek.

De eerste bijeenkomst in die serie activiteiten was de inmiddels tot een traditie uitgegroeide Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a. Ook nu weer mochten we een kleine 30 leden begroeten en konden we samen met hen het glas heffen op een voorspoedig 2017.

Jaarvergadering 2017
Net als vorig jaar bezochten weer bijna 40 leden onze jaarvergadering; om precies te zijn: 39 leden tekenden de presentielijst. De bijeenkomst verliep zoals gebruikelijk op rolletjes en de verslagen van de secretaris en van de penningmeester werden zonder noemenswaardig commentaar aanvaard. En vervolgens werd ook de rest van de agenda in een vlot tempo afgewerkt. In de kascontrolecommissie werden de heren L. Schoonbroodt en R. van Hoof gekozen. Voorzitter Jan Bus en bestuurslid Henri Peters waren aan de beurt om af te treden. Beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden zonder tegenkandidaten in hun functie herkozen. Daarna ontvouwde de voorzitter een aantal plannen en ideeën voor in 2017 uit te voeren activiteiten. Afgesproken werd deze nader uit te werken en in de loop van het jaar aan de leden voor te leggen. Rond 20.00 uur kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten, waarna de heer Sjef Maas, voormalig bedrijfsarchivaris van ‘Ons Limburg’, een presentatie verzorgde over ‘De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek’.

Dodenherdenking op 4 mei
Voor de tweede keer nam dit jaar de heemkundevereniging deel aan de jaarlijkse dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument bij de kleine St. Jan, waar ook vele leden acte de présence gaven. Namens bestuur en leden legden bestuurslid Henri Peters en secretaris Wim Kortekaas een bloemstuk bij het monument, nadat eerder op de dag ook bij de oorlogsgraven op het kerkhof tegenover de grote St. Jan bloemen waren gelegd.

Excursie naar de basiliek in Meerssen
Op vrijdagmiddag 9 juni bezochten we met bijna 40 leden de basiliek van Meerssen, een der mooiste kerken van Zuid-Limburg. Onder leiding van een bekwame gids kregen we daar een zeer interessante rondleiding door de kerk en over het omringende terrein, waar ook de graven van grootindustrieel Petrus Regout en zijn nazaten zijn te vinden. De rondleiding duurde ruim een uur en daarna sloten we deze af met een kop koffie en ’n lekker stukje Limburgse vlaai in het tegenover de kerk gelegen café ‘De Keizer’.

Presentatie nieuw boek ‘De Hoofdstraat, van ’t Kruis tot het kasteel’
Op woensdag 15 november vond om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Hoofdstraat de presentatie plaats van de tweede geheel herziene druk van dit boek, dat door Hein Giesen en Hein Bisschops is samengesteld. De eerste exemplaren ervan werden uitgereikt aan de Heerlense wethouder van Cultuur, Barry Braeken en aan de vertegenwoordiger van de Hoensbroekse winkeliersvereniging.

Jubileumvergadering
Onder zeer grote belangstelling vond op 29 november in Hotel-Café Amicitia de viering van ons tweede bestaanslustrum plaats. De bijeenkomst begon met een mooie, goed verzorgde koffietafel voor onze leden met hun partner. Hierna zou de bijeenkomst voortgezet worden met een presentatie door de heer Bronzwaer uit Maastricht over Max graaf Marchant et d’Ansembourg uit Amstenrade, die in de Tweede Wereldoorlog voor de NSB gouverneur van Limburg was. Helaas kwam hij niet, omdat hij ons mis liep bij het ophalen op het station. Gelukkig werd het ontstane ‘gat’ in het programma door Hein Giesen tot grote vreugde van en met kreten van herkenning bij de aanwezigen gevuld met een (nog niet helemaal complete) presentatie over Nieuw-Lotbroek vroeger. En daarmee kwam alles nog goed.

Financieel verslag boekjaar 2017

Financieel verslag boekjaar 2017
begroting 2017   begroting 2018
  INKOMSTEN  
  beginsaldo 15.123,00  
           
3.200 Contributie 3.595,00 3.300,00
    2017 2.995,00    
    2018 540,00    
    2019 45,00    
    2020 15,00    
           
1.800 Giften 2.053,00 2.000,00
  adverteerders en sponsoren 1.500,00    
  gemeentelijk subsidie   553,85    
           
300,00 Diversen 359,16 300,00
  rente 44,60    
  opbrengst omzet ver. lokaal 127,00    
  retour Essent   62,56    
  diversen   125,00    
           
3.000,00 Boeken     4.392,21 2.000
  Kasteelboek   1.191,90    
  Joodse onderduikers   2.261,56    
  jubileumkalenders   626,25    
  overige   312,50    
       
€ 8.300,00 Totalen € 25.523,22 € 7.600,00
           
begroting 2017 UITGAVEN begroting 2018
       
800,00 Administratie 2878,86 300,00
  kosten bank/giro 144,03    
  porti 17,70    
  diversen 117,13    
       
3.000,00 Huisvesting 2.902,59 3.000,00
  huur 1.313,36    
  energie 1.077,39    
  internet 406,77    
  onderhoud 105,00    
       
1.000,00 Inrichting    
       
1.500,00 Verenigingsblad Oos Gebrook 1,775,13 1.700,00
  drukkosten 1.136,85    
  porti     624,00    
  diversen 14,28    
       
2.500,00 Boeken 1.914,44 2.000,00
  kalenders 1.593,57    
  porti 102,57    
  opslag + distributie 120,00    
  diversen 98,30    
       
1.000,00 Activiteiten 2.404,33 1.500,00
  Nieuwjaarsbijeenkomst 112,58    
  jaarvergadering 368,00    
  excursie Meerssen 220,00    
  Dodenherdenking 150,00    
  bestuursdag 457,75    
  jubileumfeest 1.096,00    
       
1.000,00 Diversen 528,01 1.000,00
  verzekeringen 237,89    
  relaties 208,00    
  abonnementen 19,90    
  km-vergoeding 55,12    
  overige 7,10    
       
€ 10.800,00 Totalen € 9.803,29 € 9.500,00
       
  Saldo 31 december 2017 € 15.719,93  
       
  saldo kas 31-12-2017 684,65  
  saldo bank 31-12-2017 780,28  
  saldo spaarrekening 31-12-2017 14.255,00  
  Totaalsaldo 31-12-2017 € 15.719,93  

Activiteitenplan 2018

Doel
De vereniging heeft in het algemeen, conform art. 1 van de statuten, als doel het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek.

Activiteiten
In 2018 geven wij, net als in de voorgaande jaren sinds 2007, aan deze doelstelling uitvoering door de volgende activiteiten:

1. onderzoek naar de historie van Hoensbroek in de breedste zin. Zodra daarvoor aanleiding is en het onderzoek voldoende en geschikt materiaal heeft opgeleverd worden de resultaten gepubliceerd middels de uitgave van boeken en brochures. In november 2017 heeft dit geresulteerd in een geheel herziene uitgave van een publicatie over de Hoofdstraat. Verder vindt al enige tijd door enkele leden van onze vereniging onderzoek plaats naar de Hoensbroekse inwoners, die als gevolg van oorlogsgeweld in WO II zijn omgekomen. Dit is een langlopend project, waarvan de eerste resultaten in de loop van 2018 gepubliceerd zullen worden op onze website. Verder wordt gewerkt aan een aanvulling op de publicatie over de Joodse onderduikers in Hoensbroek in de Tweede Wereldoorlog, die eind 2016 het licht zag. In de loop van dit jaar zullen de resultaten hiervan gepubliceerd worden in ns verenigingsblad en op onze website.

2. het organiseren van heemkundeavonden voor onze leden, die (soms tegen een kleine vergoeding voor buitenstaanders) ook toegankelijk zijn voor andere belangstellenden. Op woensdag 4 april zal de heer Paujl Bronzwaer, een presentatie verzorgen over Max graaf Marchant et d’Ansembourg, die in Tweede Wereldoorlog . Het is de bedoeling om in de loop van 2018 nog tenminste één van dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten vinden telkens, vanwege de massale belangstelling, plaats in Amicitia op de Markt in Hoensbroek.

3. het op aanvraag houden van spreekbeurten en presentaties.

4. de uitgave van een verenigingsblad “Oos Gebrook” in een oplage van 325 exemplaren. Het blad verschijnt 3x per jaar en wordt aan alle leden toegestuurd.

5. de organisatie van werkgroepen, waaraan door onze leden kan worden deelgenomen. We hebben de volgende werkgroepen:
- werkgroep foto en video: verzamelen, inventariseren en digitaliseren van foto/video- en ander beeldmateriaal;
- werkgroep genealogie: genealogisch onderzoek doen naar Hoensbroekse bewoners; het verzamelen van bid- en andere herdenkingsprentjes en de ondersteuning van degene, die een beroep doen op onze vereniging in hun onderzoek naar hun familiegeschiedenis;
- werkgroep WO II: verzamelen en bewerken van materiaal over Hoensbroek in WO II;
- werkgroep redactie: het samenstellen van ons verenigingsblad “Oos Gebrook”;
- werkgroep standbeeld pastoor Röselaers: onderzoekt de mogelijkheden voor een standbeeld van pastoor Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939). We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier en prominente persoon, die van onschatbaar belang was voor de ontwikkeling van Hoensbroek (o.a. oprichting Woningvereniging Hoensbroek, behoud en restauratie kasteel Hoensbroek).

6. de instandhouding van ons verenigingsgebouw aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden. We houden daar onze bestuursvergaderingen en werkgroepbijeenkomsten en bewaren daar onze verzamelingen. Soms worden er kleine bijeenkomsten tot max. 20 personen gehouden zoals een presentatie of een spreekbeurt.

Op wie richten we ons/wie zijn onze doelgroepen?
De onderzoeksactiviteiten, de werkgroepen en ons verenigingsblad richten zich op c.q. worden uitgevoerd door onze leden. Waar nodig en mogelijk maken we daarbij gebruik van onze goede kontakten met collega-verenigingen in Parkstad en Historisch Goud. De heemkundeavonden en de spreekbeurten/presentaties richten zich op een breder publiek. Iedere belangstellende is daarbij in principe welkom. De deelname aan de activiteiten varieert, afhankelijk van de aard ervan en de doelgroep. Onderzoek gebeurt veelal individueel of in een kleine groep. Deelname aan de werkgroepen varieert per bijeenkomst van 4 tot soms meer dan 12 deelnemers. De deelname aan activiteiten, die zich op een groter publiek richten, zoals de heemkundeavonden en de presentaties, varieert afhankelijk van het onderwerp en de organisatie voor wie dit wordt gehouden van 25 tot meer dan 200 personen.

Contributie/bijdragen
De ledencontributie bedraagt € 15,00 per jaar. Niet-leden betalen € 2,00 entree voor de heemkundeavonden en we vragen voor presentaties voor anderen, afhankelijk van het soort organisatie voor wie dit plaatsvindt, een kleine bijdrage, die varieert van een vrije gave tot € 40,00.